Vesi Uusvada külakeskusele

SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus), vaadanud läbi MTÜ Uusvada Kultuuriküla (edaspidi taotleja), 01.04.2020 taotluse registreerimisnumbriga 5-1/118-1 projektile „Vesi Uusvada külakeskusele“ (edaspidi projekt) riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ (edaspidi määrus) alusel toetuse
saamiseks.
Arenduskeskus leidis taotlust menetledes, et taotleja ja taotlus vastavad määruses sätestatud nõuetele ning esitas taotluse § 18 lõike 1 SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu 29. august 2018 otsuse nr 31 alusel moodustatud komisjonile hindamiseks.
SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatus, arvestades eeltoodut ja juhindudes riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ § 15 lõikest 5, § 19 lõikest 1, § 18 lõike 1 ja 2 alusel moodustatud komisjoni 11.05.2020. a protokollis nr 1 tehtud ettepanekust otsustas:

  1. Tunnistada taotleja, MTÜ Uusvada Kultuuriküla, registrikood 80375346, ja esitatud
    taotlus „Vesi Uusvada külakeskusele“, mis on käesoleva otsuse Lisa, nõuetele vastavaks.
  2. Rahuldada taotleja, MTÜ Uusvada Kultuuriküla (edaspidi nimetatud ka toetuse saaja)
    taotlus „Vesi Uusvada külakeskusele“.
  3. Toetuse maksimaalne suurus on 3560,00 eurot, toetuse saaja omafinantseering on
    minimaalselt 10% projekti kogumaksumusest.

Projekti tulemusel saavutame Uusvada Kultuuriküla poolt pakutavate kogukonnateenustele täiesti uue kvaliteedi, suudame pakkuda Uusvada külamaja ja külaplatsi kasutajatele vett, mis siiamaani kinnistul puudus. Seoses sellega on võimalik kvaliteetsemalt korraldada toitlustust, lahendada hügeeniprobleeme külamajas ja külaplatsil toimuvatel sündmustel ning pakkuda ruumide ja ala rentijatele kvaliteetsemat teenust. Kõik see kasvatab ja arendab kogukonna ettevõtlikust ja ühistegevust. Tulemuse saavutamist on lihtne mõõta: kui enne projekti elluviimist polnud objektil vesi kättesaadav siis projektijärgselt on objektil vesi saadaval.