Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU UUSVADA KULTUURIKÜLA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Uusvada Kultuuriküla (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Mittetulundusühing Uusvada Kultuuriküla ja ühingu asukoht on Teelahkme, Uusvada küla, Setomaa vald, Vőrumaa, Eesti

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:
1.4.1 Uusvada piirkonna külade edendamine ja külaplatsi ning seltsimaja haldamine ning väljaehitamine.
1.4.2 Seto kultuuriruumi hoidmine ja rahvusvahelise koostöö ning suhete arendamine kultuuri valdkonnas.
1.4.3 Soome-ugri kultuuri hoidmine, edendamine, tutvustamine ja levitamine nii Eestis kui ka mujal maailmas.
1.4.4 Soome-ugri rahvastele suunatud haridus- ja filmitegevuse edendamine.
1.4.5 Soome-ugri rahvaste initsiatiivil algatatud kultuuriprojektide toetamine.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
1.5.1 Ürituste ja koolituste korraldamine kultuuri valdkonnas.
1.5.2 Trükiste, reklaammaterjalide, helikandjate, DVD-de ja teavikute koostamine, tõlkimine, välja andmine ja levitamine.
1.5.3 Audivisuaalteoste loomine ja levitamine.
1.5.4 Soome-ugri filmifestivali korraldamine.
1.5.5 Soome-ugri filmiandmebaasi loomine ja hoidmine.
1.5.6 Uusvada seltsimaja arendamine ja haldamine.
1.5.7 Uusvada piirkonna külade koostöö koordineerimine ja piirkonna tutvustamine.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik vanusevahemikus 16-92 eluaastat, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus: – võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid; – võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust; – saada teavet ühingu tegevuse kohta; – astuda ühingust välja; – olla valitud ühingu juhtorganitesse; – kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus: – tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; – tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus: – ühingu põhikirja muutmine; – ühingu eesmärgi muutmine; – ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine; – juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; – muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisele, läbiviimisele ja otsustele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatud tingimusi.

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.7. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.8. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

4.9. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks kuid mitte rohkem kui kolm liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub: – ühingu igapäevategevuse korraldamine; – ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; – ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; – majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; – ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.